SECONDARY SCHOOL STUDENTS' TYPES OF THINKING IN LEARNING MATHS

Authors

  • Austra Reihenova Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2018.2.3657

Keywords:

types of research, research learning, research learning skills, mathematical training skills, problem solving, math lessons

Abstract

One of the most important tasks of education is to develop research skills aimed at the students' research activity in the study process. Involving students in research activities will enable them to learn to invent, understand and learn new knowledge, to argue their thoughts, to make decisions, to develop their interests and to realize opportunities. The theoretical basis of the study is the learning cognitive and constructivist approach. The topicality of the article relates to the transformations to be made in the education system, as the education system in Latvia and its content have to change. The aim of the article is to raise the issue of the goals of the productive activity of the mathematical school subject and the development of research skills, so that the pupil can transfer the knowledge and skills acquired creatively to solving problem situations of related subjects. The questionnaire of teachers and pupils with open questions, as well as research work in mathematics by students, are used in the article for obtaining data. Data analysis is a case study analysis method.

References

Albrehta, D. (2001). Didaktika. Rīga: RaKa.

Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa.

Beļickis, I. (2000). Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa.

Breslavs, G. (1999). Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata.

Broks, A. (2000). Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa.

Cakula, S. (2001). Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes augstskolā kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis. LU promocijas darbs.

Drelinga, E., & Krastina, E. (2014). Evaluation of the Process and Outcomes of Junior Schoolchildren's Project Work. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2841-2846.

Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa.

Fulans, M. (1999). Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC.

Garleja, R. (1992). Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības komerczinībās. Rīga: LU.

Geidžs, N. L. & Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Geske, A., Grīnfelds, A., Kangro, A., & Kiseļova, R. (2013). Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi. Retrieved from https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/_migrated/content_uploads/Latvija_SSNP_2012_pirmie_rezultati_un_secinajumi.pdf

Hahele, R. (2006). Pašnovērtējums mācību procesā. Rīga: RaKa.

Hahele, R. (2005). Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa.

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group. Retrieved from http://psycnet.apa.org/ record/2012-07127-000

Irvine, J. (2015). Problem Solving as Motivation in Mathematics: Just in Time Teaching. Journal of Mathematical Sciences. Betty Jones & Sisters Publishing. Retrieved from http://bettyjonespub.com/math/4JMS20150307-1.pdf

Kalniņa, D. (2012). Pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinībās. Rīga: RaKa.

Kiray, A. (2012). A new model for the integration of science and mathematics: The balance model. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED546468.pdf

Kroplijs, A., & Raščevska, M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.

Mann, E.L. (2005). Mathematical Creativity and School Mathematics: Indicators of Mathematical Creativity in Middle School Students. University of Connecticut.

Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.

Mārtinsone, K., & Miltuze, A. (2015). Psiholoģija 1. Monogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Moriyama, J., Suzuki, T., Miyazaki, M., & Sakakibara, Y. (2007). Integrated Learning of “Modeling” through Mathematics. Science and Technology. Retrieved from https://www.iteea.org/File.aspx?id=86696&v=4e822661

Mencis, J. (sen) (2014). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC.

Mencis, J. (jun) (2001). Ko skola un augstskola par matemātiku domāja. Rīga: LU Zinātniskie raksti, 635.sējums.

Niss, M. (2002). Mathematical competencies and the learning of mathematics: the Danish komproject. Retrieved from http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve 375/1112/docs/KOMkompetenser.pdf

Ņikiforovs, O. (2007). Psiholoģija pedagogam. Rīga: Izglītības soļi.

Praulīte, G. (2008). Bioloģijas mācību metodika. Rīga: RaKa.

Reihenova, A. (2018a). Vidusskolēnu domāšanas veidi matemātikas mācīšanās procesā. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018, Volume II, 405-418.

Reihenova, A. (2018b). Self-motivated Secondary School Student in the Process of Learning Mathematics. The 60th International Scientific Conference of DU. Retrieved from https://www.dukonference.lv/registrations

Robinsons, K. (2013). Ne tikai ar prātu. Rīga: Zvaigzne ABC.

Rubene, Z. (2008). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Salīte, I. (2002). Teachers’ Views on the Aim of Education for Sustainable Development. Journal of Teacher Education and Training, 1, 68–80.

Skatkins, M. Redakcijā. (1984). Vidusskolas didaktika. Rīga: Zvaigzne.

Špona, A. (2004). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa.

Špona, A. (2004). Pētniecība pedagoģijā. Rīga: RaKa.

Šteinberga, A. (2018). Inovācijas pedagoģiskajā darbībā Latvijas skolās. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018, Volume II, 478-486.

Šteinberga, A. (2013). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Šteinberga, A. (2011). Pedagoģiskā psiholoģija augstskolā. Rīga: RTU Izdevniecība.

Ulm, V. (2008). Mathematisches Denken, Begabung, Fähigkeiten, Leistung. Retrieved from http://www.bildung.suedtirol.it/files/4813/7692/2008/MathematischesDenken.pdf

Valsts izglītības satura centrs (VISC). Skola 2030: Atbalsts mācību pieejas maiņai. Retrieved from https://www.skola2030.lv/

VIAA, (2012). Matemātikas izglītība Eiropā: kopīgie izaicinājumi un valstu rīcībpolitika. Valsts izglītības attīstības aģentūra. (State Education Development Agency of the Republic of Latvia). Retrieved from http://viaa.gov.lv/files/news/8066/matematika_ viaa_2012_28.08..pdf

Vorobjovs, A. (2000). Vispārīgā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi.

Vorobjovs, A. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi.

Zelmenis,V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.

Zimmerman, B. J. (2005). The Hidden Dimension of Personal Competence: Self-Regulated Learning and Practice. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/ Barry_Zimmerman/publication/232506053_The_Hidden_Dimension_of_Personal_Competence_Self-Regulated_Learning_and_Practice/links/5699436508ae6169e55177d9/ The-Hidden-Dimension-of-Personal-Competence-Self-Regulated-Learning-and-Practice.pdf

Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: Zvaigzne.

Бабанский, Ю.К. (1977). Оптимизация процесса обучения. Москва: Педагогика.

Выготский, Л.С. (2005). Психология развития человека. Москва: Изд-во Смысл.

Леонтьев, Д.А. (2003). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва: Смысл.

Пойа, Д. (2010). Как решать задачу. Москва: Либроком.

Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Издательство «Питер».

Downloads

Published

2018-11-27

Issue

Section

Articles