INSTITUTIONAL CARE SYSTEM TRANSFORMATION: TRENDS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF CHILD CARE INSTITUTIONS

Authors

  • Janina Čižikienė Mykolas Romeris University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2018.2.3652

Keywords:

child custody, deinstitutionalisation, community child care home

Abstract

This article analyses the transformation of the social childcare system in Lithuania, which aims at eliminating institutional childcare homes by the year 2020 and the placement of parental care for children in families of adoptive parents and carers, and returning them to biological parents. However, during the transition period, patronage impairment is noticeable, and municipalities choose an intermediate option and place children in community homes that provide short-term or long-term social care. It provides social services to a social care institution, in which the community in a separate room (house, apartment) family-friendly environment model houses up to 8 children in the home environment. When providing social services to parental care, it is necessary to understand the importance of deinstitutionalisation in the system of social services and to model their activities towards the home environment, bearing in mind that the process of deinstitutionalisation involves a change in the formation of a permanent custody, the services that best suit the individual interests of each child, taking into account their needs for growth and improve. This can only be achieved by improving the human resources capabilities of social service organizations by providing the right knowledge to provide tailor-made services based on results-oriented work principles.

Applied research methods are analysis of scientific literature and documents, interviews with social workers of a community nursing home, analysis and interpretation of research results. The review of scientific literature and research data presented in the article reveal the problems of the institutional care transformation process and the challenges of transforming the children's care homes and developing the activities of community child care homes.

References

Battilana, J., & Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations. Academy of management Journal, 53(6), 1419-1440.

Biehal, N. (2014). A Sense of Belonging: Meanings of Family and Home in Long-Term Foster Care. British Journal Of Social Work, 44(4), 955-97.

Buster, M. (2012). De-institutionalisation. Hope and homes for children. Retrieved from http://www.openingdoors.eu/wpcontent/uploads/2013/05/DI_Myth_Buster.pdf

Čižikienė, J., & Virbalienė, R. (2016). Social pedagogical assistance at school: performance analysis. Society, integration, education: proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th. 3, 271-281.

Day, A. G., Somers, C., Smith Darden, J., & Yoon, J. (2015). Using Cross-system Communication to Promote Educational Well-being of Foster Children: Recommendations for a National Research, Practice, and Policy Agenda. Children ir Schools, 37(1), 54-62.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press

Dunajevas, E. (2011). Asmeninių socialinių paslaugų sistemos raida pokomunistinėje Lietuvoje. Daktaro disertacija. Vilnius: VU.

Dunajevas, E. (2012). Asmeninių socialinių paslaugų deinstitucionalizacija pokomunistinėje Lietuvoje, STEPP, 6, 45–63.

Europos Sąjungos fondų panaudojimo perėjimui nuo institucinės prie bendruomeninės globos priemonių rinkinys (2012). Briuselis: Europos ekspertų grupė perėjimo nuo institucinės prie bendruomenėje teikiamos globos klausimais

Genienė, R., & Šumskienė, E. (2016). Stacionarios globos pertvarka Lietuvoje institucionalizmo teorijos požiūriu. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 12, 73–80.

Gražulis, V., & Čižikienė, J. (2016). Evaluation of non-financial social assistance to families in child day care centers: situation analysis in Lithuania. Acta Prosperitatis, 7, 59-73.

Gudonis, V., Butkutė, I., & Samašonok, K. (2008). Globos namų auklėtinių ir paauglių, gyvenančių pilnose šeimose, adaptacijos ypatumai. Specialusis ugdymas, 2 (19), 8-21.

Gvaldaitė, L., & Šimkonytė, S. (2016). Vaikų globos namų deinstitucionalizacija Lietuvoje: ar „vežimas” judės į priekį? Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 12, 55-73.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Valstybės žinios, 1995, No.60-1501. Retrieved from https://unicef.lt/wp-content/uploads/2017/06/JT-Vaiko-Teisi%C5%B3-Konvencija.pdf

Krankalis, R., & Damskytė, J. (2012). Piniginės socialinės paramos administravimo ypatumai atokiame kaimiškame rajone: Akmenės rajono atvejo analizė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 (27), 27–36.

Lazutka, R., Zalimiene, L., Skučienė, D., Ivoškaitė-Tamašiūnė, V., & Šumskaitė, L. (2008). Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras

Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992). Valstybės žinios. No. 33-1014.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu No. X-1569 „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo” patvirtintos valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. (2011). Valstybės žinios, No. 118-5564.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”. (2012). Valstybės žinios, No. 61-3050.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (2006). Valstybės žinios. No. 17-589.

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas (2010). Valstybės žinios. No. 25-1176.

Lietuvos Respublikos vaiko gerovės valstybės koncepcija (2003). Valstybės žinios. No. 9-1569.

Lietuvos Respublikos vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai (2007). Valstybės žinios. No. A1-145.

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996). Valstybės žinios. No. I-1234

Lietuvos Respublikos Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2012 metų plano patvirtinimo (2007). Valstybės žinios. No. 118-4817.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo (2012). Valstybės žinios. No, A1-517.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo (2014). Valstybės žinios. No. A1 83.

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaita (2018). Retrieved from http://www.vtaki.lt/lt/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos

Lietuvos Statistikos departamentas. Gyventojai ir socialinė statistika. Socialinė apsauga (pagal ESSPROS). Retrieved from http://osp.stat.gov.lt/rodikliai21

Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). “Instroduction”, in James Mahoney and Kathleen Thelen (Eds.). Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge.

Offe, C. (2006). „Political Institutions and Social Power: Conceptual Explorations” in Ian Shapiro, Stephen Skowronek, Daniel Galvin (Eds.). Rethinking Political Institutions: The Art of the State. New York University

Pūras, D. (2010). Institucinė globa – vaikų iki trejų metų amžiaus teisių pažeidimas. United Nations of Human Rights. Retrieved from https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ LT_D.Puras_Children%20under%203.pdf

Ryan, J., Perron, B., & Huang, H. (2016). Child Welfare and the Transition to Adulthood: Investigating Placement Status and Subsequent Arrests. Journal Of Youth & Adolescence, 45(1), 172-182.

Samašonok, K. (2013). Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas: pasiekimai, sunkumai, sprendimai. Pedagogika, 110, 103-114.

Scott, J. (2001). Power. Polity Press

The Committee, recalling the General Assembly of the United Nations in 2009, December 20 Annex 64/142 to the resolution “Alternative child custody guidelines” (accessed on 10.09.2018): http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_67_152.pdf.

Thompson, R. A. (2015). Social Support and ChildProtection: Lessons Learned and Learning. Child Abuse & Neglect, 41, 19-29.

Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure and process. New York: Oxford University Press.

UNICEF (2010). At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and Central Asia.

Valstybinio audito ataskaita. „Ar vaiko globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus? (2014). Vilnius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Žalimienė, L., & Dunajevas, E. (2015). Socialinės paramos dilema: tarp autonomijos ir paternalizmo. Vilnius: VU leidykla.

Žalimienė, L. (2015). Šeimos paramos politika Lietuvoje: ar galime identifikuoti paradigminius pokyčius 1996–2013 metų laikotarpiu? TILTAI, 1, 39–61.

Downloads

Published

2018-11-27

Issue

Section

Articles